912-1, Hoshikawabata, Shimo-osaki, Shiraoka-shi, Saitama 349-0203, Japan

912-1, Hoshikawabata, Shimo-osaki, Shiraoka-shi, Saitama 349-0203, Japan